Szukaj w mieście
Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Nawigacyjny » Nawigacja

70-500 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Wały Chrobrego 1-2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 480-95-15
Fax: (91) 480-94-66
WWW: http://www.wsm.szczecin.pl
Email: dn@am.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Nawigacja Nawigacja - Inżynierskie stacjonarne Nawigacja - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Nawigacja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Nawigacja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Kształcenie na kierunku Nawigacja odbywa się dwustopniowo:

 • czteroletnie (8 semestrów) studia inżynierskie,
 • półtoraroczne (3 semestry) uzupełniające studia magisterskie.

  Kierunek Nawigacja obejmuje na studiach inżynierskich 6 specjalności:

 • transport morski (TM),
 • połowy morskie (PM),
 • inżynieria ruchu morskiego (IRM),
 • pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne (PHiON),
 • ratownictwo (RAT),
 • morskie systemy informatyczne (MSI).

  Studia magisterskie dostępne są dla absolwentów wszystkich wyżej wymienionych specjalności. Specjalności te są unikalnymi na świecie, a pozostałe, oprócz transportu morskiego, jedynymi w kraju.

   

  Wiedza zawodowa i kompetencje absolwentów kierunku nawigacja odpowiadają standardom zawartym w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW 78/95), przez co po odbyciu odpowiedniej praktyki morskiej mogą oni uzyskać międzynarodowe uprawnienia do pełnienia funkcji oficerskich w dziale pokładowym na statkach morskich. Oprócz tego mogą być oni zatrudniani w różnych działach gospodarki morskiej, przez armatorów, w administracji morskiej, instytucjach nadzorujących  budowę i eksploatację statków, portach, przez spedytorów  i innych.

  Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego posiadają:

 • dobre przygotowanie zawodowe,
 • nowoczesną wiedzę techniczną,
 • dużą sprawność fizyczną i manualną,
 • odporność na stresy,
 • wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności.

  Na Wydziale Nawigacyjnym studiuje około 1600 studentów. Jest to duży i renomowany wydział, bardzo dobrze wyposażony w aparaturę, laboratoria i symulatory, a przede wszystkim posiadający możliwość korzystania ze statku szkolnego „Nawigator XXI”, na którym studenci odbywają praktyki.

  Kształcenie prowadzi kadra o wysokich naukowych i morskich kwalifikacjach, licząca 79 nauczycieli akademickich, którzy oprócz działalności dydaktycznej prowadzą badania naukowe, głównie w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, inżynierii ruchu morskiego, automatyzacji nawigacji i optymalizacji żeglugowej tras oceanicznych.

  Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Dowodem wysokiego poziomu  działalności wydziału jest przyznany przez Lloyd's Register Quality International certyfikat stwierdzający, że system zapewnienia jakości w zakresie kształcenia kadr morskich spełnia międzynarodowe standardy wyrażone w normie ISO 9001:2000. Wyróżniający się studenci Wydziału Nawigacyjnego mogą ubiegać się o możliwość odbycia części studiów za granicą (Barcelona, Flensburg, Elsfleth, Liverpool). Istnieje także możliwość uczestniczenia w działalności studenckich kół naukowych oraz podjęcia studiów w trybie indywidualnym.

  Szkolenie praktyczne studentów – kandydatów na przyszłych oficerów pokładowych – odbywa się zgodnie z postanowieniami międzynarodowej konwencji STCW 1978/95. Praktykanci podczas szkolenia zdobywają umiejętności uzupełniające wiedzę teoretyczną nabytą w trakcie wykładów oraz kształtują właściwe cechy osobowe niezbędne w pracy na stanowisku oficera wachtowego. Umiejętności zdobyte podczas praktyki odnotowywane są w Książce praktyk morskich.


 • Opisy Specjalności


  Transport morski

  Absolwenci specjalności transport morski są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich oraz w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą międzynarodową oraz szeroko rozumianą gospodarką morską.

   Połowy morskie

  Absolwenci specjalności połowy morskie są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, ze szczególnym uwzględnieniem kutrów rybackich floty bałtyckiej, a także w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską. Przygotowani są również do realizacji procesu połowowego statkami rybackimi oraz zabezpieczania surowca rybnego.

  Praktyki specjalistyczne realizowane na kutrach umożliwiają studentom zapoznanie się z charakterem pracy w specyficznych warunkach statku rybackiego, a także opanowanie podstawowych umiejętności marynarskich i rybackich niezbędnych w przyszłym zawodzie szypra.

  Inżynieria ruchu morskiego

  Absolwenci specjalności inżynieria ruchu morskiego są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, a także w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą oraz szeroko rozumianą gospodarką morską, ze szczególnym uwzględnieniem służb kontroli ruchu, wydziałów bezpieczeństwa żeglugi, urzędów morskich itp.

  Praktyki specjalistyczne morsko-lądowe pozwalają na ugruntowanie wiedzy teoretycznej z zakresu żeglugi pilotażowej, bezpieczeństwa manewrowania statkiem na akwenach ograniczonych, inżynierii ruchu morskiego, systemu kierowania ruchem statków na torze wodnym Szczecin ? Świnoujście.

  Pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne

  Absolwenci specjalności pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, a także w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską, ze szczególnym uwzględnieniem biur hydrograficznych, urzędów morskich, górnictwa morskiego, morskiego przemysłu wydobywczego, służb geodezyjnych, inspekcji portowych, inspektoratów żeglugi śródlądowej, okrętowych dyrekcji dróg wodnych itp.

  Studenci specjalności PHiON w zakresie specjalistycznych praktyk odbywają szkolenie geodezyjne, umożliwiające nabycie umiejętności obsługi sprzętu geodezyjnego i przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych. Specyfika praktyk dostarcza możliwości wykonywania prac sondażowych i komputerowej obróbki danych pomiarowych z wykorzystaniem sprzętu badawczego, zainstalowanego na m/v ?Nawigator XXI?, jak i w instytucjach administracji morskiej.

  Ratownictwo

  Absolwenci specjalności ratownictwo są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, a także w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską, ze szczególnym uwzględnieniem Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Polskiego Ratownictwa Okrętowego oraz inspektorów żeglugi śródlądowej, okręgowych dyrekcji dróg wodnych itp.

  Szkolenia i praktyki specjalistyczne dla specjalności RAT obejmują doskonalenie umiejętności w zakresie ratownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa morskiego i medycznego, usług holowniczych, wykorzystania płetwonurków w sytuacjach awaryjnych, manewrowania łodzią ratowniczą.

  Morskie systemy informatyczne

  Absolwenci specjalności morskie systemy informatyczne są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich oraz w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską. Oprócz tego absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę poszerzoną o informacje z zakresu systemów informatycznych wykorzystywanych w transporcie morskim, eksploatacji statków i nawigacji. Obejmuje ona zagadnienia związane z dziedzinami zastosowań, przeznaczeniem, strukturą, funkcjami i użytkowaniem  tych systemów, a także zagadnienia związane z inżynierią oprogramowania i projektowaniem systemów informatycznych. Wiedza ta pozwoli absolwentom na zatrudnienie w działach zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, takich jak armatorzy, spedytorzy, porty, administracja morska, klasyfikatorzy i inne, a także w firmach tworzących i wdrażających systemy informatyczne dla potrzeb transportu morskiego.

  Celem specjalistycznej praktyki  lądowej jest nabycie umiejętności przeprowadzania analizy procesu przetwarzania informacji, modelowania, projektowania, realizowania i weryfikowania morskich systemów informatycznych oraz tworzenie i przetwarzanie baz danych.

  Eksploatacja jednostek pływających offshore

  Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego specjalności Eksploatacja Jednostek Pływających Offshore
  są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, w jednostkach organizacyjnych związanych z administracją morską, bezpieczeństwem żeglugi  oraz szeroko rozumianym morskim sektorze badawczo-wydobywczym.

  Charakteryzuje ich:
    ?  dobre przygotowanie zawodowe,
    ?  nowoczesna wiedza techniczna,
    ?  dobra znajomość języka angielskiego,
    ?  umiejętność samokształcenia,
    ?  umiejętność wdrażania postępu technicznego,
    ?  duża sprawność fizyczna i manualna,
    ?  odporność na stresy,
    ?  umiejętność pracy zespołowej,
    ?  wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności.

  Transport morski i śródlądowy 
  Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego specjalności Transport Morski i Śródlądowy  są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich
  i śródlądowych, w jednostkach organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem żeglugi  oraz szeroko rozumianym sektorze gospodarki morskiej.
  Charakteryzuje ich:
    ?  dobre przygotowanie zawodowe,
    ?  nowoczesna wiedza techniczna,
    ?  dobra znajomość języka angielskiego,
    ?  umiejętność samokształcenia,
    ?  umiejętność wdrażania postępu technicznego,
    ?  duża sprawność fizyczna i manualna,
    ?  odporność na stresy,
    ?  umiejętność pracy zespołowej,
    ?  wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności.