Szukaj w mieście
Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu » Transport

70-507 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. H. Pobożnego 11, Zobacz na mapie
Tel: (91) 480-96-32
Fax: (91) 448-04-19
WWW: http://www.wsm.szczecin.pl
Email: dt@am.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Transport Transport - Inżynierskie stacjonarne Transport - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

Sylwetka absolwenta


Absolwent studiów zawodowych na kierunku transport otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Powinien być przygotowany do pracy jako specjalista w dziedzinie nowoczesnego transportu w zagadnieniach inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu transportowego oraz analizy systemów transportowych. Absolwent studiów zawodowych powinien mieć przygotowanie do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu.

Absolwenci kierunku Transport opuszczają uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi potrzebom Polski i Unii Europejskiej w zakresie zarządzania w gospodarce rynkowej w instytucjach i przedsiębiorstwach gospodarki morskiej. Posiadają dobrą znajomość dwóch języków obcych oraz umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej. Charakteryzują się:

 • dobrym przygotowaniem zawodowym,
 • nowoczesną wiedzą technologiczno-menedżerską,
 • dobrą znajomością języka angielskiego/niemieckiego,
 • umiejętnością wdrażania postępu technicznego,
 • umiejętnością samokształcenia.

Opisy Specjalności


Specjalność: eksploatacja portów i floty morskiej

Absolwenci Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, kierunku transport specjalności eksploatacja portów i floty morskiej uzyskują wszechstronną wiedzę zapewniającą wykształcenie w dziedzinie nowoczesnego transportu ładunków (inżynieria środków transportowych i ruchu transportowego oraz analiza systemów transportowych), umożliwiającą podejmowanie pracy zawodowej w jednostkach projektowo konstrukcyjnych, administracyjnych, jednostkach eksploatacyjnych transportu, głównie w portach morskich, przedsiębiorstwach armatorskich, spedycyjnych i przewoźników lądowych oraz w podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze.

Absolwenci tej specjalności, opuszczają uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi potrzebom Polski i Unii Europejskiej. Posiadają dobrą znajomość dwóch języków obcych oraz umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej.

Charakterystyka specjalności eksploatacja portów i floty morskiej

Rodzaj studiów inżynierskie
Czas trwania studiów 3,5 roku
Forma studia stacjonarne

Specjalność: żegluga śródlądowa

Absolwenci Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, kierunku transport specjalność żegluga śródlądowa uzyskują wszechstronną wiedzę zapewniającą wykształcenie w zakresie nowoczesnego transportu ładunków, umożliwiającą podejmowanie pracy zawodowej w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych, administracyjnych, jednostkach eksploatacyjnych transportu, głównie w portach śródlądowych, przedsiębiorstwach armatorskich, spedycyjnych i przewoźników lądowych oraz w podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze.

Absolwenci tej specjalności, opuszczają uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami odpowiadającymi potrzebom Polski i Unii Europejskiej.

Charakterystyka specjalności żegluga śródlądowa

Rodzaj studiów inżynierskie
Czas trwania studiów 3,5 roku
Forma studia stacjonarne

 


Specjalność: informatyka w transporcie

Absolwent specjalności informatyka w transporcie jest przygotowany do wdrażania i eksploatacji oprogramowania w zakresie komputerowego modelowania i projektowania systemów informatycznych wspomagających przepływ informacji w transporcie, z uwzględnieniem nowoczesnych technologii informatycznych w zagadnieniach transportu-spedycji-logistyki (TSL). Nabywa umiejętności stosowania nauk ogólnoekonomicznych do formułowania i rozwiązywania współczesnych i przyszłościowych problemów związanych z projektowaniem i rozwojem nowych technik i technologii informatycznych wdrażanych w przedsiębiorstwach transportowych. Absolwent zostanie wyposażony w niezbędną wiedzę z zakresu nowych technologii informatycznych w celu aktywnego udziału w projektach mających doprowadzić do stworzenia i rozwoju infrastruktury teleinformatycznej wspierającej rozwój przedsiębiorstw gospodarki transportowej. Współczesny inżynier musi posiadać umiejętności komunikowania się ze specjalistami z innych dziedzin, w szczególności z informatykami. Interdyscyplinarny charakter nowej specjalności Informatyka w transporcie wychodzi naprzeciw współczesnym wymaganiom rynku, służy wyrobieniu w absolwentach postawy twórczej i otwartej oraz świadomości potrzeby ustawicznego uzupełniania wiedzy.

Miejsce pracy:

Absolwenci tej specjalności przygotowani będą praktycznie i teoretycznie do twórczej pracy w przedsiębiorstwach transportowych. Mogą być członkami zespołów opiniotwórczych w zakresie kształtowania strategii rozwoju firm transportowych, członkami zespołów eksperckich i doradczych w zakresie zakupu i eksploatacji systemów komputerowych wspomagających projektowanie, wytwarzanie i zarządzanie transportem. Mogą być zatrudnieni jako konsultanci służący menadżerom i decydentom informacją na temat nowych technik i technologii informatycznych wykorzystywanych do zagadnień TSL.

Charakterystyka specjalności informatyka w transporcie

Rodzaj studiów inżynierskie
Czas trwania studiów 3,5 roku
Forma studia stacjonarne

Specjalność: logistyka transportu zintegrowanego

Absolwent studiów zawodowych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, kierunku transport i specjalność logistyka trans-portu zintegrowanego, otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista w dziedzinie nowoczesnego transportu i logistyki w zagadnieniach:

 • inżynierii ruchu transportowego,
 • inżynierii środków transportu,
 • analizy systemów transportowych,
 • logistyki transportu. Absolwent posiada dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie procesu integracji transportu i nowoczesnych systemów logistycznych. W szczególności zna:
 • infrastrukturę transportu zintegrowanego,
 • środki transportu i jednostki ładunkowe transportu zintegrowanego,
 • systemy i technologie transportu zintegrowanego,
 • strategie, formuły i zasady zarządzania we współczesnej logistyce,
 • logistyczne zintegrowane łańcuchy transportowe,
 • politykę rozwoju transportu zintegrowanego w Europie i na świecie,
 • zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych pełniących rolę operatorów, spedytorów, przewoźników i przeładowców w łańcuchu transportu zintegrowanego.
 • Absolwent jest specjalistą w zakresie eksploatacji terminali transportu zintegrowanego i centrów logistycznych oraz organizacji i zarządzania łańcuchem transportowym „dom-dom”. Może podjąć pracę w jednostkach eksploatacyjnych transportu oraz w administracji w kraju, jak i za granicą. Absolwent posiada dobrą znajomość dwóch języków obcych oraz umiejętność wykorzystania tech-nologii informatycznych w pracy zawodowej.

  Charakterystyka specjalności logistyka transportu zintegrowanego

  Rodzaj studiów inżynierskie
  Czas trwania studiów 3,5 roku
  Forma studia niestacjonarne i niestacjonarne

  Specjalność: ubezpieczenia transportowe

  Absolwent studiów zawodowych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, kierunku Transport i specjalność Ubezpieczenia transportowe, otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista w dziedzinie ubezpieczeń ze szczególnym ukierunkowaniem na ubezpieczenia transportowe.

  Absolwent posiada dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ubezpieczeń transportowych. W szczególności zna:
  • funkcje i zasady świadczenia usług ubezpieczeniowych,
  • zasady organizacji przedsiębiorstw ubezpieczeniowych,
  • proces zarządzania likwidacją szkód ze szczególnym uwzględnieniem szkód w transporcie,
  • współczesne systemy eksperckie wykorzystywane w likwidacji szkód.
  Absolwent legitymuje się dyplomem inżyniera i charakteryzuje się:
  • dobrym przygotowaniem zawodowym,
  • nowoczesną wiedzą dotyczącą funkcjonowania rynków ubezpieczeniowych w kraju i na świecie,
  • dobrą znajomością języka angielskiego/niemieckiego,
  • umiejętnością wdrażania postępu technicznego,
  • umiejętnością samokształcenia,
  • umiejętnością pracy w grupie.

  Charakterystyka specjalności ubezpieczenia transportowe

  Rodzaj studiów inżynierskie
  Czas trwania studiów 3,5 roku
  Forma studia stacjonarne