Szukaj w mieście
Akademia Morska w Szczecinie » Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu » Logistyka » Inzynierskie stacjonarne

70-507 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. H. Pobożnego 11, Zobacz na mapie
Tel: (91) 480-96-32
Fax: (91) 448-04-19
WWW: http://www.wsm.szczecin.pl
Email: dt@am.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Logistyka Logistyka - Inżynierskie stacjonarne Logistyka - Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

Specjalność: Logistyka przedsiębiorstw

   Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadać umiejętności menedżerskie. Powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych; zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi; posługiwania się systemami informatycznymi wspomagania zarządzania logistycznego; zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem oraz doboru personelu i jego szkolenia. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach produkcyjnych; przedsiębiorstwach logistycznych; jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne. Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Zdobyta wiedzę i umiejętności powinien wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Kompetencje absolwenta specjalności Logistyka przedsiębiorstwa w zakresie osobowym winny cechować się: wysokim poziomem inteligencji, wysokim poziomem zachowań etycznych i moralnych, powinien być nastawiony na wszechstronny rozwój, przygotowany do samodzielnej pracy, wyposażony w zdolności oceniania, wzbudzać zaufanie wśród współpracowników, powinien cechować się życzliwością, optymizmem, krytycznością, zrównoważeniem emocjonalnym.

W zakresie kompetencji zawodowych absolwenta specjalności Logistyka przedsiębiorstwa cechować będzie zdolność rozumienia współczesnych procesów gospodarczych, rozumienia specyfiki funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności przedsiębiorstwa produkcyjnego i branży TSL, podstaw ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstw produkcyjnych i branży TSL, polityki oraz prawa gospodarczego transportowego, podstaw projektowania i funkcjonowania procesów technologicznych oraz systemów transportowych, gospodarki opakowaniami i jednostkami ładunkowymi w transporcie, telematyki przemysłowej i transportowej, podstaw infrastruktury transportu, w tym transportu zintegrowanego oraz zintegrowanych systemów transportowych, ochrony środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych i w transporcie oraz problematyki integracji europejskiej.

Absolwent tej specjalności jest profesjonalnie przygotowany do podejmowania optymalnych decyzji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i informacjami w przedsiębiorstwie. Potrafi diagnozować, rozwiązywać problemy i monitorować procesy gospodarcze, w tym transportowe, posiada umiejętności projektowania procesów produkcyjnych i transportowych oraz umiejętności podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych w zakresie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji i zmienności otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Absolwenci tej specjalności uzyskują kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w przedsiębiorstwach różnej wielkości, krajowych i międzynarodowych, także we własnych firmach. Szczególnym obszarem preferencji są przedsiębiorstwa branży TSL.

Absolwenci są kandydatami na stanowiska:

  • specjalistów logistyki w przedsiębiorstwie,
  • operatorów branży TSL,
  • projektantów i doradców zajmujących się logistyką, transportem i spedycją,
  • ekspertów logistycznych w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.


Absolwent tej specjalności posługuje się profesjonalnie językiem obcym, zwłaszcza angielskim, zna terminologię logistyczno-transportową oraz potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem.