Jesteś w: Home » Akademia Morska w Szczecinie
Szukaj w mieście
Akademia Morska w Szczecinie

70-500 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Wały Chrobrego 1-2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 480-94-00
Fax: (91) 480-95-85
WWW: http://www.wsm.szczecin.pl
Email: am@am.szczecin.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Wydział Nawigacyjny Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Wydział Mechaniczny Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne


Historia Akademii Morskiej w Szczecinie, podobnie jak wyższego szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim wiąże się nierozerwalnie z historią Wydziału Nawigacyjnego. Propozycja zlokalizowania w Szczecinie szkoły kształcącej kadry dla potrzeb gospodarki morskiej powstała już w grudniu 1945 roku. Z wielu koncepcji realizacji tego zamiaru przeważyło przeniesienie Wydziału Nawigacyjnego z Państwowej Szkoły Morskiej z Gdyni do Szczecina.

       Państwowa Szkoła Morska w Szczecinie powołana została 1 stycznia 1947 roku.
   W 1949 roku podporządkowano ją Państwowemu Centrum Wycho-wania Morskiego w Gdyni, a następnie w 1951 roku przekształcono w Nawigacyjne Technikum Morskie.

    Zarządzeniem ministra żeglugi z dnia 18 lipca 1953 roku Technikum zostało postawione w stan likwidacji.W ciągu 6 lat istnienia Państwowej Szkoły Morskiej i Nawigacyjnego Technikum Morskiego wypromowano 492 absolwentów, wielu cenionych oficerów i kapitanów floty handlowej. Z grona absolwentów wywodziło się 2 ministrów resortu żeglugi, 2 rektorów oraz wielu naukowców, dyrektorów urzędów morskich i innych przedsiębiorstw gospodarki morskiej.

       W związku z dynamicznym rozwojem floty dalekomorskiej i przedsiębiorstw rybackich szkolnictwo morskie w Szczecinie zostało reaktywowane. W roku 1962 powstała Państwowa Szkoła Rybołówstwa Morskiego. W pierwszych dwóch latach jej istnienia prowadzone były dwa równoległe cykle nauczania: 3-letni oraz 5-letni. Szkoła ta prowadziła dwa wydziały: Nawigacyjno-Połowowy oraz Obsługi Maszyn Statków Rybackich.

    W 1963 roku powołano w Szczecinie nową szkołę – była to pomaturalna Państwowa Szkoła Morska. Kształciła ona kadrę oficerską dla floty handlowej. Nauka trwała 3 lata. Struktura organizacyjna powołanych wydziałów Nawigacyjnego i Mechanicznego posiadała, podobnie jak w Państwowej Szkole Rybołówstwa Morskiego, cechy uczelni wyższej.

  
 
W 1967 roku połączono obydwie szkoły. W ich miejsce powstała nowa pomaturalna Państwowa Szkoła Morska. Posiadała ona trzy wydziały: Nawigacyjny, Nawigacyjno-Połowowy i Mechaniczny.
PSM została w 1968 roku przekształcona w Wyższą Szkołę Morską z dwoma wydziałami: Nawigacyjnym i Mechanicznym. Działalność dydaktyczną rozpoczęła w roku akademickim 1969/70. Do roku 1974 prowadzono w niej studia inżynierskie, w latach 1974-89 – jednolite magisterskie, a od roku 1989 dwustopniowe: inżynierskie i magisterskie.

  
    W 2002 r. w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie został powołany Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, do którego z Wydziału Nawigacyjnego przeniesiony został kie-runek kształcenia transport.
    W roku 1997 Wydział Nawigacyjny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia, zaś w 2002 roku uprawnienia takie otrzymał Wydział Mechaniczny. Stanowiło to podstawę do nadania uczelni nazwy „Akademia Morska w Szczecinie”. Stało się to 26 lutego 2004 roku.